Heeft u vragen? Neem contact met ons op

Home > Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

De Lidl Wolfskamerloop wordt georganiseerd door AV Zuidwal. AV Zuidwal is lid van de Atletiekunie. De Lidl Wolfskamerloop wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie. Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers e.d. geldt (m/v):

 • De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
 • Deelnemen aan de Lidl Wolfskamerloop is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisatie.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Er zal dan ook geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe (vervangende) datum worden vastgesteld
 • Het inschrijfgeld bij voorinschrijving dient uiterlijk één week voor datum van het evenement in het bezit van de organisatie van de Lidl Wolfskamerloop te zijn. Bij individuele deelname gebeurt dit via iDEAL. Na ontvangst van je online inschrijving ontvang je een e-mail als bevestiging. Startnummer(s) en chip(s) worden niet toegestuurd, maar dienen op de dag zelf opgehaald te worden bij het wedstrijdsecretariaat. Dit kan vanaf 8:30 uur.
 • Een voor ingeschreven deelnemer kan tot 1 week van te voren schriftelijk (via e-mail is toegestaan) annuleren. Er vindt restitutie plaats van het inschrijfgeld minus €1,50 administratiekosten. Bij annulering minder dan een week voor het evenement vindt geen restitutie plaats.
 • Inschrijfgelden bij na-inschrijving dienen ter plaatse contant of met PIN betaling te worden afgerekend.
 • Deelnemers zijn verplicht de instructies van politie, wedstrijdleiding, vrijwilligers en medewerkers direct en stipt op te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 • De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.
 • Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel deel te nemen aan één van de afstanden. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de organisatie.
 • De tijden van de deelnemers worden bepaald aan de hand van de MySports tijdsregistratie. De wedstrijdvolgorde wordt bepaald door de bruto tijden. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de prijsuitreiking. Dit ter beoordeling door wedstrijdleiding en jury.
 • Het is verplicht het startnummer ongevouwen op de borst te dragen. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.
 • Voor de indeling in de diverse leeftijdscategorieën is het geboortejaar van de atleet beslissend. Bij opgeven van een niet correcte leeftijd/leeftijdscategorie volgt diskwalificatie.
 • Een prijstoekenning in de veteranencategorieën vindt slechts plaats bij een minimum aantal deelnemers van vijf. Indien een categorie minder dan vijf deelnemers bevat, neemt men voor de prijstoekenning deel aan de categorie die daaraan vooraf gaat.
 • Mannen ouder dan 65 jaar en vrouwen ouder dan 55 jaar doen voor de prijzen mee in de categorie M65 en V55. Er zijn geen aparte prijzen voor hogere categorieën.
 • Er worden geen geldprijzen of bloemen nagestuurd wanneer de atleet niet is komen opdagen bij de prijsuitreiking. Tot 15:00 uur heeft de atleet de mogelijkheid om deze prijzen op te halen.
 • Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de Lidl Wolfskamerloop gemaakte foto's en video's.
 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Lidl Wolfskamerloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 • Deelnemers gaan akkoord om per e-mail geïnformeerd te worden over andere activiteiten georganiseerd door AV Zuidwal. Deelnemers hebben de mogelijkheid zich te allen tijde af te melden voor mailingen van AV Zuidwal.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Titelsponsor
Goudsponsoren